Check out these BFF articles!
key to life

The Key to Life

Nehemiah

REVIVAL AT THE WATER GATE

revive devotions

Catching the Excitement of Personal Devotions & Quiet Times

BFF DVD

A great deal! Loads of helpful BFF discipleship resources in one place. Buy or see what is on the Discipleship Libraries.

Goodness of God

Learn how your godliness is dependent on how much you know God as good.

Equipping the Saints - Ephesians 4

The Purpose of Training

Christian Living by Understanding the Mind of Christ

Initiating Spiritual Growth in the Church

Video Seminar Index

Pagpasiugda sa Spirituhanon
Pagtubo diha sa Simbahan

Initiating Spiritual Growth in the Church

Translated from English into Visaya, Cebuano (Philippines)

Rev. Paul J. Bucknell
Translated by Berwyn Villadares

Seminar Index - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
line
Complete Visayan handouts: pdf | epub | doc
pdf: 2 pages on 1 : pdf with cover
3 Discipleship Stages Compared: pdf

Purpose of this Discipleship Pastor Seminar: Provide quality Biblical teaching on discipleship in the Visaya, Bisayan, Cebuano (Philippines) language to help pastors, evangelists and church planters to understand and develop the growth of the church.

Introduction: Translated from English into Visaya, Cebuano, Bisayan

Ang Kasing-kasing Pagkatinon-an: Ang sumbanan sa sumusunod kang Hesus mao ang tininuod nga pagpadayag sa bibliya diha sa Isaias 50:4-9 Kinsa nagpakita kung unsa-on mahisama kang Hesus uban sa pinasahi hinungdanon sa pag-awat ni Hesus ingon nga panag-ingnan sa pagkatinon-an, pahat 1 ug sa 2. Translated from English into Visaya.

#1 View or listen (Isaiah 50:4 - Isaias 50:4)

Ang Pag-agos: Ang katibuk-an panan-awon basihan sa bibliyanhon pagpadayag sa 1 Juan 2:12-14 pagtabang sa mga magtotoo dili lang kung unsa-on sa pagsabot sa iyang kaugalingon spirituhanon kinabuhi kon dili usab unsa-on pagtabang sa uban nga magtotoo. Daghan mga pangutana nga wala matubag nga gikauyunan gikan niiniing usa ka pamansay sesyon. Translated from English into Visaya.

#2 View or listen

Ang Pag-agos: Ang-ang #1 Ang Bag-o magtotoo ipakita ang sukaranon mga panginahanglan sa bag-o magtotoo gikan sa 1 Juan 2:12-14 ug unsa-on man nato pag-atiman kanila sa insakto. Translated from English into Visaya.

#3 View or listen

Ang Pag-agos: Ang-ang #1 Ipasabot ug Ipakita ang paghulagway unsa-on pagpatuman sa pagkatinon-an uban sa bag-o nga magtoto ginamit Ang Pag-agos pinaagi sa paggamit sa 3 X E Pagkatinon-an libreto. Translated from English into Visaya.

#4 View or listen

Ang Kasing-kasing sa Pagkatinon-an: Ang sumbanan sa sumusunod kang Hesus mao ang tininuod nga pagpadayag sa bibliya diha sa Isaias 50:4-9 Ug ipakita kung unsa-on mahisama kang Hesus uban ang hinungdanon gikauyunan paingon sa lahutay. Pahat 2 sa 2. Translated from English into Visaya.

#5 View or listen

Ang Pag-agos: Ang-ang 2 Ang magbubuntog magpakita kung unsa-on sa ikaduha nga ang-ang sa pagkatinon-an nga ang mga linghod nga mga magtotoo makakat-on sa pagbuntog sa tanang matang sa pagsulay. Aron sa pagpatubo sa pagtoo sa mga magtotoo diha sa inyong simbahan ug ngadto usab sa naga-ministerio ngadto kanila! Mao kini ang lakang paingon sa pagkahingkod. Translated from English into Visaya.

#6 View or listen

Ang Pag-agos: Ang-ang 2 – Pagbuntog sa Kabalaka ug Pagtintal

Ang Pag-agos: Ang-ang # 2 – Pagbuntog sa kabalaka ug Pagtintal ihulagway kung unsa-on sa pagkatinon-an paglihok sa ikaduha nga ang-ang sa ilang na obserbahan sa Ang Pag-agos pinaagi sa pagpakita nga ang tawo maka buntog gayud sa kabalaka. Malig-on gayud ang linghod nga magtotoo ug makabuntog sa nagkalain-lain nga kabalaka o diba sa pagtintal! Translated from English into Visaya.

#7 View or listen

Ang Desinyo sa Simbahan- Efeso 4:11-13

Ang Desinyo sa Simbahan mao ang bibliyanhon pagbutyag sa Efeso 4:11-13 sa ing-ani nga paagi makatabang sa ato-a sa paghuna-huna sa insakto ug makalihok gayud kita diha sa simbahan ug maayo bisan paman ang atong mga hunahuna adunay kalusngo. Translated from English into Visaya.

#8 View or listen

Ang Pag-agos Ang-ang #3, Pagpabarog sa Pagtoo ginamit ang 1 Juan 2:13-14 Pagpakita kung unsay mahimo sa Dios sa tanang magtoto ngadto sa ilang pagpalawom nga pakigsandurot uban Kaniya aron sila maka apil sa Dios sa epektibo nga pagpangalagad ngadto sa uban. Translated from English into Visaya.

#9 View or listen

Ang Pagpauswag sa Pag-ampo sa kinabuhi sa mga Magtotoo ginamit ang tulo ka ang-ang sa spirituhanon nga pagpauswag ngadto sa pagbutyag sa tininuud nga mga lakang sa mga magtotoo nga makapatubo sa pag-ampo. Translated from English into Visaya.

#10 View or listen

Ang Plano sa Pagkatinon-an mao ang bibliyahanong pagpadayag sa 2 Timoteo 2:2 ug pagsangkap sa tininuud nga panan-awon ug tambag kung unsa-on nga ang usa maka disipolo ug tawo ug ingon usab kung unsa-on sa pangulo sa simbahan makapatuman sa pagbansay sa tinon-an diha sa simbahan. Translated from English into Visaya.

#11 View or listen

Ang Pag-agos: Ang Pagmansay nga kinamut ipakita kung unsa-on pagbansay sa tawo sa inang-ang ginamit Ang Pag-agos…. pagtabang ngadto sa linghod nga magtotoo, o di ba sa daan nga magtotoo, aron makita nato kung asa na dapit ang ilang pagtoo ngadto kaniya ug pagtabang usab kanila nga mahimong makugihon sa pagtubo ug pagkat-on. Mao kini mismo ang pinaka maayo nga hiraminta sa bagbansay sa pagkatinon-an para sa Kristohanon sa nagkalain-lain nga ang’ang sa ilang spirituhanon kinabuhi. Translated from English into Visaya.

#12 View or listen